تلفن:  1561 
ایمیل: customers@irfarabi.com

تبریز - اصلی

  • تبریز، خیابان ارتش جنوبی، ساختمان پست، تالاربورس منطقه ای تبریز، طبقه دوم
  • (041) 35427620 :پذیرش
  • (041) 35427667 :(معامله گر (ساعت معاملات
  • (041) 35427619 :(معامله گر (بعد از اتمام بازار
  • (041) 35427619
  • ta1@irfarabi.com
  • 14155-1179
  • مسئول معاملات: داوود آخرتی شادباد
  • مسئول پذیرش: سعید احمدی وند